Woningen in Verkocht

Vergelijk objecten

Verkocht

Dwarswyk 136

Dwarswyk 136, ,
Categorie: -
Kamers:0Badkamers:0 WO:00 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

De stoeken 24

De Stoeken 24, ,
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Theo van Doesburgstraat 52

Theo van Doesburgstraat 52, ,
Categorie: -
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Grietmanslaan 92

Grietmanslaan 92, ,
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Topaas 61

Adres Object 99, ,
Categorie: -
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Zwarteweg 26

Categorie: -
Kamers:0Badkamers:0 WO:00 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Aardappelland 19

Aardappelland 19, ,
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Manger Catsperk 34

Manger Catsperk, ,
Categorie: -
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Kuinder 152

Kuinder 152, ,
Categorie: -
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Zaailand 20

Zaailand 20, ,
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Moezel 79

Moezel 79, ,
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Hanebalken 11

Hanebalken 11, ,
Categorie: -
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Hunze 212

Hunze 212, ,
Categorie: -
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

De Esk 13

Esk 13, ,
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Wine 1

Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Zaailand 1

Zaailand 1, ,
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Gjalt de Jongstraat 24

Gjalt de Jongstraat 24, ,
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Zaailand 2

Zaailand 2, ,
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Bommegaerde 166

Bommegaerde 166, ,
Categorie: -
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Koevordermeerstraat 24

Koevordermeerstraat 24, ,
Categorie: -
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

De twee gebroeders 64

De twee gebroeders 64, ,
Categorie: -
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Kwelderland 2

Kwelderland 2, ,
Categorie: -
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Uthôf 32

Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Reidingweg 94

Reidingweg 94, ,
Categorie: -
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Sydwende 103

Sydwende 103, ,
Categorie: -
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Roggepaed 10

Roggepaed 10, ,
Categorie: -
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Jûkelburd 7

Jûkelburd 7, ,
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

De Nijverheid 174

De Nijverheid 174, ,
Categorie: -
Kamers:0Badkamers:0 WO:00 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Stal 251

Stal 251, ,
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Hunze 56

Hunze 56, ,
Categorie: -
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Zaailand 100

Zaailand 100, ,
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Zwemmer 73

Zwemmer 73, ,
Categorie: -
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Hunze 20

Hunze 20, ,
WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Aardappelland 55

Aardappelland 55, ,
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Eringastraat 32

Eringastraat 32, ,
Categorie: -
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Kwartelstraat 22

Kwartelstraat 22, ,
Categorie: -
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Zaailand 8

Zaailand 8, ,
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Schuur 52

Schuur 52, ,
Categorie: -
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Hunze 126

Hunze 126, ,
Categorie: -
WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Het Zuid 43a

Het zuid 43a, ,
Categorie: -
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

De wetterwille 267

De Wetterwille 267, ,
Kamers:0Badkamers:0 WO:00 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Rozendael 12

rozendael 12, ,
Categorie: -
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Boerestreek 4

Boerestreek 4, ,
Categorie: -
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Hunze 120

Hunze 120, ,
Categorie: -
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Graanland 25

Graanland 25, ,
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Simmerwei 11

Simmerwei 11, ,
Categorie: -
Kamers:0Badkamers:0 WO:0 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Het leantsje 53

Het leantsje 53, ,
Categorie: -
Kamers:0Badkamers:0 WO:0 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Master de Vrieswei 9

Master de Vrieswei 9, ,
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

De Fintsjes 53

De Fintsjes 53, ,
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Morra 132

Morra 132, ,
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Stokkershagen 10

Stokkershagen 10, ,
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Zaailand 72

Zaailand 72, ,
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Korenmolen 93

Korenmolen 93, ,
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

De Ee 23

De Ee 23, ,
Categorie: -
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Dollard 42

Dollard 42, ,
Categorie: -
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Theo van Doesburgstraat 11

Theo van Doesburgstraat 11, ,
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Nijlânsdyk 109 D

Nijlânsdyk 109 D, ,
Categorie: -
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Tarweland 23

Tarweland 23, ,
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Breewei 30

Breewei 30, ,
Categorie: -
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Stania 27

Stania 27, ,
Categorie: -
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Linde 37

Linde 37, ,
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

De Excelsior 131

De Excelsior 131, ,
Categorie: -
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

De Rival 64

De Rival 64, ,
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Nijhof 38

Categorie: -
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Moezel 87

Moezel 87, ,
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Stania 35

Stania 35, ,
Categorie: -
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Dollard 34

Dollard 34, ,
Categorie: -
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
Verkocht

Gjalt de Jongstraat 12

Gjalt de Jongstraat 12, ,
Kamers:0Badkamers:0 WO:000 m2
Makelaar:Meine Knijpstra
  • Advanced Search

    € 0 naar € 1.000.000